Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Elektro S.M.S., spol. s r. o., se sídlem Dobrovodská 43, PSČ 370 06, České Budějovice, IČ: 40743624, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 552

I. Úvodní ustanovení

 1. Elektro S.M.S., spol. s r. o. jako prodávající vydává tímto podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto obchodní podmínky, platné při nákupu na internetových stránkách B2B pro podnikatele. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 2. Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti prodává svítidla a další doplňkový sortiment (dále též jen jako „zboží“).

 3. Prodávající a kupující se dohodli, že každá kupní smlouva, jejímž předmětem bude prodej zboží prodávajícím kupujícímu a která bude mezi stranami uzavřena v době trvání těchto podmínek, jakož i práva a povinnosti stran z takové kupní smlouvy vyplývající, se řídí těmito obchodními podmínkami a (nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak) občanským zákoníkem.

 4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle uzavřené jednotlivé kupní smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.

 5. Případná písemná odchylná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

 6. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s těmito obchodními podmínkami. Učinění objednávky prostřednictvím B2B stránek b2b.ledko.cz se považuje za souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 7. Prodávající neakceptuje přijetí nabídky/ objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

II. Objednávka

 1. Objednávka kupujícího se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh je přijat a kupní smlouva uzavřena, jestliže prodávající dodá objednané zboží nebo kupujícího písemně vyrozumí o přijetí jeho návrhu. Prodávající je oprávněn objednávku neakceptovat a nepřihlížet k ní, případně pozdržet dodání zboží, je-li kupující v dané době v prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého či nepeněžitého dluhu vůči prodávajícímu, a to až do uplynutí přiměřené doby poté, co kupující své dluhy uhradí/ splní. Pokud se prodávající rozhodne objednávku dle předchozí věty neakceptovat či k ní nepřihlížet, nemusí o tom kupujícího informovat; rozhodne-li se prodávající pouze pozdržet dodání zboží, vyrozumí o tom kupujícího v přiměřené době od obdržení objednávky (zpravidla do 5 pracovních dnů).

 2. Veškeré objednávky zaslané prostřednictvím internetové služby B2B obchodní společnosti Elektro S.M.S., spol. s r. o. jsou pro kupujícího závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 3. Objednávka zboží se provádí řádným vyplněním objednávkového formuláře (všech povinných položek) kupujícím a odesláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím B2B stránek na b2b.ledko.cz.

 4. Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 5. V případě, že se kupující rozhodne objednávku zrušit, je nutné neprodleně informovat prodávajícího (písemně, e-mailem či telefonicky), a to dříve než bude zboží odesláno – tj. minimálně 24 hodin před pravidelnou expedicí dle stanovených závozových tras. V takovém případě je objednávka bezplatně stornována.

III. Cena

 1. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy nelze sčítat ani kombinovat, pokud není v těchto obchodních podmínkách dále uvedeno jinak.

 2. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné (včetně DPH a všech případných poplatků, které má kupující zaplatit).

 3. Prodávající poskytuje kupujícímu základní slevu z cen dle platného ceníku prodávajícího.

 4. Prodávající dále poskytne kupujícímu variabilní slevu z cen dle platného ceníku prodávajícího, snížených o základní slevu viz čl. III. bod 3., za následujících podmínek:

  1. kupující platí kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti faktur vystavených prodávajícím (platební morálka),

  2. kupující vystavuje dostatečné množství zboží na prodejně (vzorkovně) kupujícího vzhledem k velikosti prodejny kupujícího a důležitosti regionu, ve kterém se prodejna kupujícího nachází,

  3. kupující správně označuje zboží, zejména opatřuje zboží cenovkou a uvádí technický popis zboží a informace o zboží, včetně informace o možnosti zvýhodněné koupě zboží,

  4. kupující pravidelně obměňuje zboží, pravidelně mění prezentaci zboží a informuje o novém zboží,

  5. kupující uvádí u zboží nabízeného v internetovém obchodě kupujícího či na webových stránkách kupujícího popis všech technických a obchodních parametrů zboží,

  6. kupující používá propagační materiály, zejména loga, fotografie a jiné obrázky, poskytnuté prodávajícím kupujícímu společně se zbožím v souladu s obchodní strategií dodavatele.

IV. Platební podmínky

 1. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění povinnosti dodat zboží, a to i v případě částečného plnění. Kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit jedním z níže uvedených způsobů:

  1. kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově při převzetí zboží,

  2. kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží nebo předání zboží prvnímu dopravci. Faktura je splatná dle dohodnutých podmínek od dodání zboží, eventuálně předání zboží prvnímu dopravci v případě, kdy prodávající zajišťuje i dopravu zboží.

Způsob platby je stanoven na základě objednávky kupujícího.

 1. Prodávající a kupující si mohou sjednat, že kupující zaplatí prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. V takovém případě, tj. při platbě zálohou předem, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.

 2. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny za každý den prodlení.

 3. Cena zboží již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu.

 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

V. Způsob dopravy

Zboží je dopravováno prodávajícím kupujícímu prostřednictvím:

1/ vybraných dopravců - 1x týdně v pravidelných závozech

2/ přepravní služby - do 24 hodin.

V případě státních svátků či jiných omezeních, se závozy mění dle potřeb dodavatele.

VI. Dodací podmínky

 1. Zboží, které má prodávající v okamžiku přijetí objednávky kupujícího skladem, odesílá dle shora uvedených závozových plánů. Informace o tom, které zboží je skladem se může lišit v souvislosti s postupným vyprodáváním zboží a má informativní charakter.

 2. Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a jeho převzetí prodávajícímu písemně potvrdit (zpravidla na dodacím listu prodávajícího či podpisem faktury prodávajícího); v pochybnostech se má za to, že zboží bylo kupujícímu dodáno dnem předcházejícím dni splatnosti faktury vystavené prodávajícím na kupní cenu daného zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 3. Kupující je povinen překontrolovat neporušenost jeho obalu a to, zda nevykazuje znaky poškození. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě. Pokud zjistí kupující poškození zásilky až po jejím rozbalení, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

 4. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti hodící se pro účel, k němuž se zboží zpravidla užívá.

 5. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího a dále prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost počínající dnem dodání zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami a po tuto dobu garantuje obvyklou funkčnost zboží.

 6. Pokud dojde k chybnému objednání zboží, či jiným problémům s dodávkou, je po dohodě s prodávajícím možné vzniklou situaci řešit dohodou či vrácením zboží a to do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. Kupujícímu bude nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží zaslána zpět částka ve výši ceny objednaného zboží.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kdykoliv zrušit (například z důvodu znedostupnění zboží, změny nákupní ceny, změny průměrných velkoobchdních cen, chyby v internetové databázi, chyby v nacenění, obchodních podmínek dodavatele apod.) a zrušení objednávky oznámit kupujícímu.

 8. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, že splnění jeho povinnosti brání vyšší moc, resp. objektivní překážky; za takové se považují zejména zásah úředních orgánů, dopravní či energetické poruchy, provozní překážky na straně prodávajícího a/ nebo jeho dodavatelů, jakož i stávky, výluky či živelné pohromy.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje, že nikdy neposkytne osobní údaje kupujícího třetí straně. Potřebné údaje (jméno, adresa, telefon) je prodávající oprávněn předat pouze dopravci. Osobní údaje je prodávající povinen zpracovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 18. 1. 2016.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

Reklamační řád

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době

 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 • na zdarma přiložené světelné zdroje se nevztahuje záruka, tyto zdroje jsou pouze na vyzkoušení funkčnosti svítidla

Záruční doba

Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu, není-li uvedeno jinak, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením, přírodními živly nebo běžným opotřebením. Záruční doba se počítá od převzetí zboží kupujícím. Při výměně zboží je počítána nová záruční doba.

Reklamace a její uplatnění

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče měl zjistit, vadu vytknout u prodávajícího.

Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. V případě odeslání zboží může být prohlídka odložena do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

Kupující je povinen reklamovat vady v množství dodaného zboží ihned při převzetí zboží u prodávajícího či u přepravce zboží, vady zjevné nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Při reklamaci zboží je kupující povinen přesně označit vytýkané vady, ohledně kterých práva z vadného plnění uplatňuje, a dále sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil.

Kupující má povinnost si dodané zboží prohlédnout a neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách, a to těmito způsoby:

 • e-mailem - reklamace@ledko.cz nebo na objednavkykd@elektrosms.cz

 • poštou – LEDKO, a. s., Pod Dálnicí 322, 267 01  Králův Dvůr

 • telefonicky – +420 774 731 137

 • osobním doručením na adresu LEDKO, a. s., Pod Dálnicí 322, 267 01  Králův Dvůr